14-15 October, 2023
Beijing, China

Organization Committee

 

Chao Tang Peking University, China
Jianhua Xing University of Pittsburgh, USA
Zexian Zeng Peking University, China
Zhiyuan Li Peking University, China
Yihan Lin Peking University, China

 

Secretary/Contact:

Dr. Chunmei Li

Email: qbio@pku.edu.cn

Tel: +86-10-62759599

Fax: +86-10-62759595

 

Host:

Center for Quantitative Biology (CQB) at Peking University (http://cqb.pku.edu.cn/)

 

Supported by:

 

Sponsors: